Kutse taolemise eeltingimused:
1. töökogemus mootorsõidukijuhi õpetajana VÕI erialase kõrghariduse omamine;
2. mootorsõidukijuhi õpetajale ettenähtud koolituse läbimine;
3. vanus vähemalt 21 aastat;
4. kehtiva taotletava mootorsõidukijuhi juhtimisõiguse omamine.

  Kutse taotlemiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:
1. Kutse taotlemise avaldus
2. koopia isikut tõendavast dokumendist
3. mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistuse koopia või väljatrükk registrist (kui on olemas) VÕI erialast kõrgharidust tõendav dokument
4. vastava kategooria mootorsõidukijuhi juhiloa koopia
5. portfoolio (tööalase kompetentsuse tõendamiseks; nõuded portfooliole www.autokoolideliit.ee)
6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

.