Kutse taastõendamise eeltingimused
1. Varasem mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6 kutsetunnistuse olemasolu (kutsetunnistuse kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle 6 kuu);
2. töökogemus mootorsõidukijuhi õpetajana;
3. mootorsõidukijhi õpetaja, tase 6 kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus.
  
Kutse taastõendamiseks vajalikud dokumendid:
1. avaldus
2. koopia isikut tõendavast dokumendist
3. varasema kutsetunnistuse koopia või väljatrükk kutseregistrist;
4. mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistuse koopia või väljatrükk registrist (kui on olemas);
5. vastava kategooria mootorsõidukijuhi juhiloa koopia;
6. portfoolio (tööalase kompetentsuse tõendamiseks; nõuded portfooliole www.autokoolideliit.ee);
7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude kohta. Taastõendamise tasu on 73 €, seda saab maksta Eesti Autokoolideliit MTÜ arveldusarvele EE312200221010227076