07. dets Autokoolide Liidu avalik kiri EV Valitsusele ja Riigikogule Lenno Põder

Uue liiklusseaduse jõustumise aeg tuleks poole aasta võrra edasi lükata

Avalik kiri Eesti Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule

 

Uue liiklusseaduse jõustumise aeg tuleks poole aasta võrra edasi lükata

 

Eesti Autokoolide Liidu poole on pöördunud paljud autokoolid ja mootorsõidukijuhtide õpetajad, küsides nõu, kuidas edasi õpetada, ja mis baasil. Uus liiklusseadus (ULS) on kättesaadav vaid inerneti kaudu. Hetkeks on ka üks kirjastus selle avaldanud, teadmata, et enne liiklusseaduse jõustumist tehakse juba parandusi.

Liiklusreeglite juurde kuuluvad ka liiklusmärgid ja teemärgised. Seni on see Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega kehtestamata. Aga mõnekümne päeva pärast tuleb hakata järgima uut liiklusseaduse ja selle alusel antud terve hulga õigusaktide nõudeid. Kuidas?

Kehtiva liiklusseaduse kohaselt  töötab liiklusohutuse poliitika välja Vabariigi Valitsus. Kas Valitsus on kursis, kui palju ministrite määruseid on juba vastu võetud ja kui palju on veel menetlusel?

Vabariigi Valitsus on ära teinud märkimisväärse töö euro reklaamimisel ja selgitamisel. Kui Vabariigi Valitsus oleks leidnud Eesti Rahvusringhäälingule eurole kulutatust kas või kümnendiku, siis võib olla  ei oleks järgmisel aastal vaja mõne traagiliselt lõppenud õnnetuse puhul tagasi vaadata tegemata jäänud tööle.

Eesti ei ole veel valmis uuele liiklusseadusele üleminekuks.

Sellele annab kinnitust veel kehtima mitte hakanud liiklusseaduse muudatusettepanekute sisu ja kvaliteet.

Kas majanduskomisjon on märganud, et liiklusseaduse esimene paragrahv sätestab liikluskorralduse Eesti teedel ja teise paragrahviga reguleeritakse ka maastikusõidukite maastikul liiklemist? Muudatusettepanek aga pakub esimese paragrahvi täiendamist uue lõikega: „(21) Käesoleva seaduse §-des 69, 94 ja 95 sätestatut kohaldatakse mootorsõiduki ja maastikusõiduki juhile ka sõiduki juhtimisel väljaspool teed.“ Samas unustatakse ära, et ULS § 2 p. 36 järgi ongi  maastikusõiduk maastikul liikumiseksettenähtud liiklusvahend. Milleks selline segapuder? Siis võiks leppida vaid ühe paragrahviga, mis laiendaks liiklusseaduse mõjusfääri kõikjale, nii külmunud jõgedele ja ojadele kui koduaeda, kuni magamistoani välja, sest ka jalakäija on liikleja.

Samas on ULS täis keelelisi, põhimõttelisi ja vastukäivaid vigu. Nende loetelu võtab liiga palju leheruumi ja lugeja aega, mistõttu jäägu nende lahendamine ULS muudatusettepanekute asjaosalistele. Samas juhin tähelepanu ka asjaolule, et ULS osa sätteid on Euroopa Liidu juhilubade direktiiviga vastuolus või jäetud hoopis arvestamata.

ULS liiklusreeglite aluseks on Viini 1968. aasta teeliikluse konventsioon ja seda täiendavad Euroopa kokkulepped. See reguleerib ainult teeliiklust. Seega pole ka Eestis alust teest väljapoole kalduda, välja arvatud maastikusõidukite liiklus. Soomes on kaks eraldi kehtestatud liiklusakti: tieliikennelaki ja maastoliikennelaki – teeliiklusseadus ja maastikuliiklusseadus. Eestis on see lahendatud ühe seadusega.

Puudusi täis ULS lihtsalt halvab liiklust ja seab teeliiklusega seonduvate õigusaktide nõuete järgimise küsitavaks.

 

Eesti Autokoolide Liidu nimel teen järgmised ettepanekud:

1.      Seaduseandjal vaadata veel kord põhjalikult läbi ULS sätted, kõrvaldades keelelised ja vastuolulised vead.

2.      Võtta arvesse teeliiklusega seonduvaid Euroopa Liidu õigusakte ja järgida neid ka ULSis.

3.      Piirduda liiklusseaduse mõjusfääri määramisel seni kehtinud põhimõtetest ja ULS esimese paragrahvi kahe esimese lõikega.

4.      Kuna liiklusseadus puudutab kogu Eesti elanikkonda, siis oleks väga mõistlik, kui enne Riigikogu menetlemist muudatusettepanekud ka internetis avaldatakse. Tagasiside võib anda uusi ja vajalike ettepanekuid ning juhtida tähelepanu eelnõu puudustele.

5.      Kaasata ULS ja nendega seotud õigusaktide (nt. liiklusmärgid ja teemärgised) selgitamisele Eesti Rahvusringhäälingu erisaateid.

6.      Anda võimalust ja aega ministeeriumidele vastavate õigusaktide kehtestamiseks. Ka siin oleks teatud määruste (nt juhilubade saamise ja eksamineerimise kohta) eelnõude eelnev avaldamine internetis vajalik.

7.      Kõik eeltoodu võtab aega. Seepärast teen Eesti Autokoolide Liidu juhatuse palvel ettepaneku – määrata uue liiklusseaduse ja selle muudatusettepanekute rakendamise ajaks 1. juuli 2011.

 

Austusega

 

Enn Saard

Eesti Autokoolide Liidu president